Martin Březík

Diplomová práce

Univerzální zařízení pro lokální aplikaci hypotermie na oblasti zejména kolenního kloubu

Universal Device for Local Hypothermia Application on Areas Especially Knee-Joint
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem prototypu chladicího zařízení, které je určeno pro léčbu a rehabilitaci kolenního kloubu. V rešeršní části je uveden význam léčby chladem, včetně přehledu dosavadního stavu techniky. Návrh prototypu respektuje metodický postup konstruování. Po zpracování seznamu požadavků, technického procesu, funkční struktury a morfologické matice byla vybrána orgánová struktura …více
Abstract:
Master thesis is dealing with design of cooling device pilot for treatment and physiotheraphy of knee joint. In research part is mentioned importance of cooling treatment, including summary of State of the Art. Design of pilot respect metodical procedure of designing. After processing of requirements list, technical proces, functional structure and morphological matrix was choose organ structure. On …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Zdeněk Noga
  • Oponent: Michal Chuchma

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava