Theses 

Druhová diverzita, početnost a význam pavouků (Arachnida, Araneae) na listnatých dřevinách v arboretu Mendelovy univerzity v Brně – Martina Stránská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Martina Stránská

Bachelor's thesis

Druhová diverzita, početnost a význam pavouků (Arachnida, Araneae) na listnatých dřevinách v arboretu Mendelovy univerzity v Brně

Species diversity, abundance and importance of spiders (Arachnida, Araneae) on deciduous trees in the arboretum of the Mendel University in Brno

Anotácia: Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně jako míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.Z tohoto faktu lze tedy odvodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož lze odvodit, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině.

Abstract: The aim of my work was to find out the species diversity and the number of spiders in the arboretum of Mendel University in Brno and also to deduce their significance and last but not least to assess the importance of arboretums, parks and other urban greenery as areas of biological diversity in urban areas.Within the research fifteen deciduous trees were selected, located in different parts of the arboretum. The spiders were collect by using two capture methods, a shaking off method and a selection of cardboard belts method. Shaking off took place within the research four times, namely 11.5.2017, 14.6.2017, 1.8.2017 and 18.9.2017. A selection of cardboard belts took place twice, 28.6.2017 and 19.10.2017.In both methods, a total of 303 adult specimens of spiders belonging to 45 species, 36 genera and 14 families were obtained and determined. The most frequently represented was the species of Philodromus cespitum, which accounted for more than a third of the captured material (over 33%). This species belongs to species capable of living even in disturbed biotopes of urbanized areas, so its considerable representation is expectable. Within the research, however, several threatened species were acquired, species that occur only in a natural, undisturbed environment.From this fact, it can be concluded that the environment of the arboretum is at least partially a natural environment for the occurrence of different species, from which it can be deduced that arboretums, parks and similar greenery in cities are indeed a place of biodiversity. This conclusion is important also for arboristic practices, as well as the fact that spiders are important invertebrate predators and can therefore be used for biological protection in cities (where it is inappropriate to use chemical preparations for plant protection) and also outside them. Endangered and rare species that have been identified in the arboretum within the research can also be used to bioindicate the quality of the environment in the arboretum and similarly spiders can be used for the bioindication in urban parks and other urban greenery as well as in open landscapes.

Kľúčové slová: biologická ochrana, bioindikace, početnost, diverzita, pavouci, arboretum, Araneae

Keywords: Araneae, spiders, arboretum, diversity, abundance, biological control, bioindication

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/60616 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 4. 2019 08:22, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz