Martin Šober

Diplomová práce

Využití nízkopotenciálních zdrojů energie horninového prostředí pomocí tepelných čerpadel typu země – voda

Low Potential Energy Utilization of Rock Massive through Heat Pump (Geothermal Heat Pumps)
Anotace:
Předložená diplomová práce poskytuje přehled o problematice návrhu tepelných čerpadel, při využívání horninového prostředí jako nízkopotenciálního zdroje energie. V první části práce byl proveden popis jednotlivých nízkopotenciálních zdrojů energie, jejich význam a podíl na celkovém množství energie obsažené v horninovém prostředí. V další části je proveden popis tepelného čerpadla jako celku a podrobněji …více
Abstract:
This thesis provides an overview of heat pumps design when geological environment is used as low-potencial energy source. The first part describes low-potential energy sources, its significance and contribution to the total energy in geological environment. Next part deals with heat pumps and detailed options of rock/water system. Largest part of the thesis is focused on heat pump design for two selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Petr Bujok
  • Oponent: Michal Porzer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava