Lukáš Patočka

Bachelor's thesis

Použití knihovny LibUSB v prostředí WIN32 pro komunikaci s mikropočítačem přes USB rozhraní

Communication with Microcontroller over USB Using Library LibUSB
Abstract:
Předmětem práce je navrhnout a vytvořit programové vybavení pro mikrokontrolér firmy Atmel a aplikaci počítače v prostředí Win32 s využitím knihovny LibUSB, které společně umožní vzájemnou komunikaci přes USB rozhraní. Práce obsahuje teoretickou část, která je zaměřena na výběr verze knihovny LibUSB, volbu nejvhodnějšího mikrokontroléru a programovou podporu USB vrstvy na straně mikrokontroléru. V …more
Abstract:
Subject of this work is to develop and create software for Atmel microcontroller together with Win32 application using LibUSB library, which will allow mutual communication via USB. Work contents theoretical part, which is focused on selection of LibUSB library, choice of most suitable microcontroller and software support of USB layer on side of microcontroller. In theoretical part there is also included …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: Petr Olivka
  • Reader: David Seidl

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika