Lukáš Patočka

Bakalářská práce

Použití knihovny LibUSB v prostředí WIN32 pro komunikaci s mikropočítačem přes USB rozhraní

Communication with Microcontroller over USB Using Library LibUSB
Anotace:
Předmětem práce je navrhnout a vytvořit programové vybavení pro mikrokontrolér firmy Atmel a aplikaci počítače v prostředí Win32 s využitím knihovny LibUSB, které společně umožní vzájemnou komunikaci přes USB rozhraní. Práce obsahuje teoretickou část, která je zaměřena na výběr verze knihovny LibUSB, volbu nejvhodnějšího mikrokontroléru a programovou podporu USB vrstvy na straně mikrokontroléru. V …více
Abstract:
Subject of this work is to develop and create software for Atmel microcontroller together with Win32 application using LibUSB library, which will allow mutual communication via USB. Work contents theoretical part, which is focused on selection of LibUSB library, choice of most suitable microcontroller and software support of USB layer on side of microcontroller. In theoretical part there is also included …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Olivka
  • Oponent: David Seidl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika