Bc. Aneta BRISUDOVÁ

Diplomová práce

Detekce vybraných miRNA u pacientek s ,,triple-negativním" karcinomem prsu

Detection of selected miRNAs in patiens with "triple-negative" breast cancer.
Anotace:
Nádorová onemocnění přestavují celosvětový problém. Vzhledem k jejich neustále se zvyšující incidenci je velké množství výzkumů zaměřeno na vývoj diagnostických, prognostických a prediktivních znaků se snahou o zlepšení a usnadnění diagnostiky a následné léčby. Tato práce je zaměřena na studium karcinomu prsu, který představuje nejčastěji diagnostikovaný typ nádorového onemocnění u žen. Konkrétně se …více
Abstract:
Cancer disease represents a major global problem. Because of ever-increasing incidence, many researchers are focused on development of diagnostic, prognostic and predictive factors to improve diagnosis and therapy. This thesis is focused on breast cancer study, most frequently diagnosed type of cancer in women. Specifically, it is focused on "triple-negative" breast cancer (TNBC) which is characterised …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Mária Janíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRISUDOVÁ, Aneta. Detekce vybraných miRNA u pacientek s ,,triple-negativním" karcinomem prsu. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta