Theses 

Dopady SZP EU na rozvoj venkova a zemědělství na území SO ORP Třebíč – Bc. Vojtěch Chytka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Vojtěch Chytka

Diplomová práce

Dopady SZP EU na rozvoj venkova a zemědělství na území SO ORP Třebíč

The Impact CAP EU on the Development rural areas and agriculture, in the region SO ORP Třebíč

Anotace: Tématem diplomové práce je zhodnocení dopadů Společné zemědělské politiky Evropské unie na rozvoj venkova SO ORP Třebíč. V úvodní části je stručně nastíněna historie Společné zemědělské politiky EU. V další části je zhodnocení vnímání venkova v Evropě a jeho vymezování. Následující kapitoly se věnují regionálně geografické analýze studovaného regionu. Dále je zachycena situace v zemědělství na Třebíčsku před rokem 1989 a přechod na tržní hospodářství procesy privatizace, restituce a transformace. Poté je prezentována změna v rostlinné a živočišné výrobě před a po vstupu ČR do EU. Následující kapitola se věnuje projektům a záměrům, které byly uskutečněny v rámci Programu rozvoje venkova a jsou zde také představeny místní akční skupiny působící v území. V závěru práce jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření uskutečněného v SO ORP Třebíč na téma rozvoje venkova a zemědělství v souvislosti s členstvím ČR v EU.

Abstract: The theme of the thesis is to evaluate the impact of the Common Agricultural Policy of the European Union rural development SO ORP Třebíč. The introductory section briefly outlines the history of the EU Common Agricultural Policy. In another part of the thesis is discussed the perception of rural areas in Europe, and its definition. The following chapters deal with regional geographical analysis of this region. It is also captured on the situation in agriculture around Třebíč before 1989 and the transition to a market economy, privatization processes, restitution and transformation. It is presented to a change in crop and livestock production before and after accession to the EU. The next chapter is devoted to projects and intentions, which were made under The Rural Development Programme and are also presented local action groups operating in the area. Final of the thesis summarizes the results of a survey conducted in SO ORP Trebic on the subject of rural development and agriculture in connection with the Czech Republic's membership in the EU.

Klíčová slova: Společná zemědělská politika EU, Správní obvod obce s rozšířenou působností Třebíč, venkov, zemědělství, dotace, Místní akční skupina, přímé platby, využití území, LEADER

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 18:42, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz