Michal Duda

Diplomová práce

Vývoj aplikací nad platformou Microsoft Sharepoint 2010

Application Development on Microsoft Sharepoint 2010 Platform
Anotace:
Tato diplomová práce je vypracována ve spolupráci s firmou Tieto Czech s.r.o. V rámci diplomové práce jsou popsány běžné požadavky kladené na internetová, intranetová a extranetová řešení na platformě SharePoint 2010 a také popis požadavků na hardware a software pro nasazení platformy SharePoint 2010. Hlavním účelem diplomové práce je implementace intranetového řešení. Řešení zahrnuje některé z obvyklých …více
Abstract:
Thesis has been made in cooperation with Tieto Czech s.r.o. The thesis describes frequent customer‘s requirements for internet, intranet and extranet SharePoint 2010 solutions as well as hardware and software requirements of SharePoint 2010 platform. Main goal of the thesis is implementation of intranet solution. This solution contains some of common requirements and can be used as root for cusmetr …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Petr Felzman
  • Oponent: Lukáš Vojáček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava