Theses 

The unemployment of age category 55+ in the EU labour market – Bc. Barbora Lietavcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Barbora Lietavcová

Diplomová práce

The unemployment of age category 55+ in the EU labour market

Nezaměstnanost věkové kategorie 55+ na trhu práce v EU

Anotace: Diplomová práce se zabývá zapojením starších pracovníků na trh práce v Evropské Unii. Starší lidé, v porovnání s mladšími generacemi, mohou častokrát narazit na různé překážky nebo obtížnější podmínky spojené se zaměstnáním. Cílem diplo-mové práce je identifikace závislosti nezaměstnanosti věkové kategorie 55-64 na vybraných vysvětlujících proměnných. Začátek práce je věnován literárnímu přeh-ledu. Hlavní metodou využitou v diplomové práci je vícenásobná lineární regrese. Model a jeho parametry jsou odhadnuty pomocí metody nejmenších čtverců a je-jich statistická významnost je dále testována. Vícero statistických testů a grafických výstupů je použito na ověření, zda odhadnutý model splňuje všech sedm klasických předpokladů.

Abstract: The diploma thesis is focused on the participation of older workers in the labour market of the European Union. Older people might be many times challenged by several obstacles or tougher employment conditions, compared to younger genera-tions. The objective of the diploma thesis is to recognize the dependence of the unemployment of age category 55-64 upon selected explanatory variables. At the beginning, theoretical reviews are presented. The multiple linear regression analy-sis is the main method used in the thesis. The model and its parameters are esti-mated by the Ordinary Least Squares method, and their statistical significance is further tested. There are several statistical tests and graphical outputs that are used for testing whether the estimated model meets all seven classical assump-tions.

Klíčová slova: Nezaměstnanost, starší lidé, věková kategorie 55-64, Evropská Unie, regresní analýza.

Keywords: Unemployment, older people, age category 55-64, the European Union, regression analysis.

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Stojanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/58464 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:41, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz