Theses 

Automation of the deployment of PHP applications – Tomáš Bauer

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Tomáš Bauer

Diplomová práce

Automation of the deployment of PHP applications

Automatizace nasazení PHP aplikací

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou doručení softwarového produktu koncovým uživatelům a automatizací souvisejících procesů. Po úvodním seznámení s problematikou nasazení tak, jak ji definuje jedna z nejrozšířenějších metodik softwarového inženýrství RUP (Rational Unified Process), se práce věnuje přístupům Continuous Integration, Continuous Delivery a Countinuous Deployment, které se na doručení softwarového produktu na bázi automatizovaných procesů přímo zaměřují. Druhá část práce dokumentuje návrh a implementaci řešení pro automatizaci nasazení internetových aplikací v PHP v rámci konkrétní vývojářské firmy. Samotný návrh pak pokrývá analýzu současného stavu ručního procesu nasazení firemních aplikací spolu s možnými způsoby automatizace jeho jednotlivých částí (aktualizace zdrojového kódu aplikace a databázového schématu, konfigurace aplikace, aj.), vymezení základních požadavků na budoucí řešení a analýzu dostupných nástrojů, na jejímž základě jsou vybrány nejvhodnější nástroje tvořící komponenty výsledného řešení. Součástí práce je také popis zajímavých nebo netriviálních částí řešení týkajících se zavedení či implementace jednotlivých komponent, praktický případ použití systému a následné zhodnocení výsledného řešení s jeho odhadovanými přínosy a náměty na budoucí rozšíření funkcionality.

Abstract: This diploma thesis deals with the delivery of software products to end users and automation of related processes. After the initial introduction to the issue of deployment, as it is defined by one of the widely used software engineering methodology RUP (Rational Unified Process), the thesis devotes to practices as Continuous Integration, Continuous Delivery and Continuous Deployment which are directly oriented to the delivery of a software product based on automated processes. The second part depicts the design and the implementation of the solution for automation of the deployment of web applications in PHP within the specific developer company. The design part itself covers the analysis of the current state of the manual deploying process of business applications along with possible ways of automation its parts (updating the source code and database schema, application configuration, etc.), the definition of essential requirements for the solution and analysis of available tools which is the base for the selection of the most suitable tools for each component forming the resulting solution. The thesis also depicts interesting or nontrivial parts of implementation of each component, the practical case of usage of the system, the subsequent evaluation of the resulting solution along with estimated benefits and suggestions for the future expansion of its functionality.

Klíčová slova: Continuous Delivery, internetová aplikace, Continuous Integration, automatizace nasazení, PHP, Phing

Keywords: Continuous Delivery, deployment automation, Phing, PHP, web application, Continuous Integration

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2012
  • Vedoucí: Jiří Kosek
  • Oponent: Luboš Pavlíček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33508


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:05, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz