Jiří Ptáček

Bakalářská práce

Interakce neřízené a světelně řízené křižovatky

Interaction of Non-Signalized and Signalized Intersection
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím mikrosimulačního softwaru PTV VISSIM pro navrhování úprav na křižovatkách s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Po vlastním výběru křižovatek Rudná – 17. listopadu a 17. listopadu – Vřesinská jsou nejprve získány a vyhodnoceny vstupní údaje simulace a další údaje nezbytné pro zhodnocení úprav. Byly navrženy dvě variantní úpravy přestavby. První …více
Abstract:
This bachelor thesis addresses the use micro-simulation software PTV VISSIM for design modifications to the intersections with regard to safety and traffic flow. After self-select intersections Rudná – 17. listopadu and 17. listopadu – Vřesinská are first obtained and evaluated by simulation input data and other information necessary to evaluate the adjustments. There were proposed two alternative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava