Theses 

DEFINOVÁNÍ POJMŮ MÍSTO, REGION, MÍSTNÍ REGION V OČEKÁVANÝCH VÝSTUPECH A UČIVU RVP VČETNĚ JEJICH VYUŽITÍ VE VÝUCE PRO ZŠ NA PŘÍKLADU SEMILSKÉHO REGIONU – Bc. Martin Adamec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martin Adamec

Diplomová práce

DEFINOVÁNÍ POJMŮ MÍSTO, REGION, MÍSTNÍ REGION V OČEKÁVANÝCH VÝSTUPECH A UČIVU RVP VČETNĚ JEJICH VYUŽITÍ VE VÝUCE PRO ZŠ NA PŘÍKLADU SEMILSKÉHO REGIONU

Defining the concepts of place, region, local region in expected outcomes and czech curriculum of the Framework Educational Programme for Basic Education including their use in teaching at elementary school based on the example of The Greater Semily-area (North Bohemia, Czech Rep.)

Anotace: Práce pojednává o pojmech místo, region a místní region a jejich využívání v rámci českého vzdělávání. Zabývá se jejich nejasným vymezením a s ním spojeným často matoucím používáním ve vybraných českých učebnicích i Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), přičemž zjišťuje a porovnává, jak jsou tyto pojmy chápány v zahraničních publikacích (zejména v Teaching Geography od Phila Gersmehla). Po stanovení jasné definice těchto pojmů autorem, která vychází z výše uvedeného, se práce zaměřuje na praktické použití těchto pojmů v reálné výuce na ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová. Po pedagogické teorii zabývající se revidovanou Bloomovou taxonomií , očekávanými výstupy a učivem RVP ZV, klíčovými kompetencemi, vhodnými organizačními formami vyučování, následuje příprava a realizace prakticky zaměřené přírodopisně-zeměpisné exkurze na Semilsko, kde jsou možnosti využití těchto pojmů ve vzdělávání za pomoci vybraných metod vyučování (skupinová práce, vrstevnické vyučování,) ověřeny. Závěr práce vyhodnocuje nejen úspěšnost využití zmíněných pojmů v reálné výuce, ale i jednotlivých metod, čímž vytváří komplexní celek vzájemně propojující zeměpisnou a pedagogickou teorii s reálnou zkušeností školní praxe.

Abstract: The thesis discusses the concepts of place, region and local region and their use within the Czech education. It deals with their unclear definition, which is associated with a commonly confusing use in selected Czech textbooks and Framework Education Programme for Elementary Education (FEP EE). At the same time, it identifies and compares how these concepts are understood in foreign publications (especially in Phil Gersmehl's Teaching Geography ). After setting a clear definition of these terms by the author, based on the above, the thesis focuses on the practical application of these concepts in a practical teaching at elementary school (ZŠ and ZUŠ Liberec, Jabloňová). After the pedagogical theory that deals with revised Bloom's taxonomy , expected outcomes and curriculum of FEP EE, key competencies, appropriate organizational forms of teaching, ... the preparation and the realization of practically oriented natural historical and geographic excursion to the Semily district follows, where there are possibilities of using these concepts in education - with the help of selected methods of teaching (group work, peer teaching, ...) verified. The conclusion of the thesis evaluates not only the success of using these concepts in practical teaching, but also the methods, thereby forms a complex unit that interconnects geographical and educational theory with real experience of school practice.

Klíčová slova: místo, region, místní region, poloha, spojitost, exkurze, Semilsko, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, RVP ZV, revidovaná Bloomova taxonomie, vrstevnické vyučování, skupinová práce, pracovní listy, zeměpis, přírodopis, geologie, Riegrova stezka, Bozkovské dolomitové jeskyně, očekávané výstupy, klíčové kompetence, Phil Gersmehl, ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30184 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Jak správně citovat práci

Adamec, Martin. DEFINOVÁNÍ POJMŮ MÍSTO, REGION, MÍSTNÍ REGION V OČEKÁVANÝCH VÝSTUPECH A UČIVU RVP VČETNĚ JEJICH VYUŽITÍ VE VÝUCE PRO ZŠ NA PŘÍKLADU SEMILSKÉHO REGIONU. Liberec, 2016. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 22:58, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz