Jakub Tisovský

Bakalářská práce

Inovace systému situační prevence kriminality ve vybrané lokalitě

Innovation the system of situational crime prevention in selected area
Anotace:
Obsahem bakalářské práce je inovace systému situační prevence kriminality ve vybrané lokalitě. V teoretické části jsou popsány základy systému prevence kriminality v České republice a preventivně-osvětového programu Bezpečná lokalita. V praktické části je popsána vybraná městská lokalita, její riziková místa, vývoj kriminality a stávající opatření situační prevence kriminality. Následné dotazníkové …více
Abstract:
The content of bachelor thesis is an innovation of the system of situational crime prevention in selected area. The theoretical part describes the basics of the crime prevention system in the Czech Republic and the preventive-awareness programme safe location. The practical part describes the selected urban locality, its risk sites, the development of criminality and the existing measures of situational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Věra Holubová
  • Oponent: Radomír Ščurek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku