Jakub Tisovský

Bachelor's thesis

Inovace systému situační prevence kriminality ve vybrané lokalitě

Innovation the system of situational crime prevention in selected area
Abstract:
Obsahem bakalářské práce je inovace systému situační prevence kriminality ve vybrané lokalitě. V teoretické části jsou popsány základy systému prevence kriminality v České republice a preventivně-osvětového programu Bezpečná lokalita. V praktické části je popsána vybraná městská lokalita, její riziková místa, vývoj kriminality a stávající opatření situační prevence kriminality. Následné dotazníkové …more
Abstract:
The content of bachelor thesis is an innovation of the system of situational crime prevention in selected area. The theoretical part describes the basics of the crime prevention system in the Czech Republic and the preventive-awareness programme safe location. The practical part describes the selected urban locality, its risk sites, the development of criminality and the existing measures of situational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: Věra Holubová
  • Reader: Radomír Ščurek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava