Theses 

Zásobovací logistika konkrétního podniku – Bc. Lenka Kolbábková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Kolbábková

Diplomová práce

Zásobovací logistika konkrétního podniku

Supply logistics of concrete company

Anotace: Předmětem této diplomové práce je zásobovací logistika konkrétního podniku, působícího na trhu náhradních dílů. Teoretická část se zaměřuje na základní poznatky z oblasti logistiky, především pak z oblasti řízení zásob včetně specifik řízení zásob náhradních dílů a materiálů údržby. Jsou zde představeny různé strategie a metody pro optimalizaci řízení zásob. Praktická část čerpá z vytvořeného teoretického rámce a aplikuje teoretické poznatky na konkrétní příklad z praxe s cílem analyzovat dosavadní způsob řízení zásob konkrétního podniku, vybrat a aplikovat metody vedoucí k optimalizaci zásob vybraných položek náhradních dílů a materiálů údržby a navrhnout metodiku zásobování pro rok 2016/2017. Celá koncepce práce je zpracovaná z pohledu managementu obchodního oddělení v podniku.

Abstract: The subject of this thesis is to supply logistics of concrete company acting on the market for spare parts. The theoretical part focuses on the basic knowledge of logistics, especially in the area of inventory management including the specifics of the inventory management of spare parts and maintenance materials. There are presented different strategies and methods to optimize inventory management. The practical part draws on the created theoretical framework and applies theoretical knowledge to practical example in order to analyze the current inventory management of particular enterprise, select and apply methods for optimizing inventory of selected items of spare parts and maintenance materials and design supply methodology for the year 2016/2017. The whole concept of thesis is processed in terms of sales management department in the company.

Klíčová slova: zásoby, řízení zásob, řízení zásob náhradních dílů a materiálů údržby, pomaluobrátkové zásoby, objednací systémy, ABC analýza, bootstrapping, metoda bootstrap, inventory, inventory management, inventory management of spare parts and maintenance materials, slow moving inventory, ordering systems, ABC analysis, method bootstrap

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 18:11, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz