Patrik Zamecznik

Diplomová práce

Využití FTIR analýzy plynných zplodin termického rozkladu biologických produktů

Usage of FTIR analysis of gaseous products occurring during thermal decomposition of biological products
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá FTIR analýzou plynných zplodin termického rozkladu koňské mrvy. Teoretická část obsahuje složení a vlastnosti koňské mrvy. Informace o nebezpečí při jejím skladování a zplodiny vznikající při ohřevu a hoření. Je popsán princip FTIR analýzy plynných zplodin a základy infračervené spektroskopie. Praktická část obsahuje popis měřící aparatury a zpracovávaní naměřených výsledků …více
Abstract:
This diploma thesis deals with FTIR analysis of gaseous products of thermal decomposition of horse dung. The theoretical part contains the composition and properties of horse manure. Information of storage hazards and heating and combustion products. The principle of FTIR analysis of gaseous products and the basics of infrared spectroscopy is described. The practical part contains description of measuring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Michaela Skřížovská
  • Oponent: Hana Věžníková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství