Zdeněk Zedník

Bakalářská práce

Analýza bezpečnosti silničního provozu na okružní křižovatce v Olomouci (silnice I/35)

Analysis of Traffic Safety on Roundabout in Olomouc (Road I/35)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou silničního provozu a návrhem potřebných opatření pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu. V práci jsou zde zpracovány výsledky provedených dopravních průzkumů, dále pak kapacitní výpočty, analýza dopravní nehodovosti, videoanalýza konfliktních situací a vypracovány návrhové stavy, které jsou ověřeny průjezdností vlečnými křivkami v programu AutoTURN a simulovány …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the analysis and design of traffic necessary measures to improve the flow and safety of traffic. The results of the traffic surveys, as well as capacity calculations, analysis of traffic accident, video analysis of conflict situations, and design conditions that are verified in the traffic flow curves in the trawl AutoTURN and simulated in the PTV VISSIM are elaborated here …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava