Lukáš Beníček

Bachelor's thesis

Analýza konkurence na trhu rychlého občerstvení

The Competitive Analysis on the Fast Food Market
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce je analýza konkurence na trhu s rychlým občerstvením. Jako hlavní metoda při realizaci a kompletaci bakalářské práce, byla zvolena metoda Mystery Shopping, která je jednou ze základních a nejběžnějších metod při stanovení a zjištění konkurence. Fast food KFC získal své prvenství především díky přístupu obsluhujícího zaměstnance k zákazníkovi při samotné objednávce. Jako …more
Abstract:
The main aim of this thesis is the analysis of competition in the market for fast food. The main method in the implementation and completion of the thesis were chosen method of Mystery Shopping, which is one of the basic and most common methods for the determination and findings competition. Fast food KFC got its lead thanks to access to employees serving customers in the actual order. As the main …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2013
  • Supervisor: Pavlína Pawlasová
  • Reader: Hana Molitorová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Marketing a obchod

Theses on a related topic

All theses