Tereza Kašpaříková

Diplomová práce

Ocenění společnosti za rizika

Company Valuation under Risk
Anotace:
Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty vlastního kapitálu společnosti České dráhy za rizika. Ocenění je provedeno k 1. 1. 2016 pomocí dvoufázové metody diskontovaných peněžních toků – equity. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů vztahujících se k ocenění podniku. Je zde stručně popsána finanční analýza se zaměřením na pyramidový rozklad a analýzu odchylek. Dále v této kapitole jsou …více
Abstract:
The thesis aims to determine the value of the company's equity of the Czech Railways under risk. The valu eis determine for the day of 1. 1. 2016 using a two-stage discounted cash flows - equity. The theoretical part defines the basic concepts related to the business valuation. It briefly describes the financial analysis focusing on the pyramid decomposition and analysis of deviations. Next, various …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Jiří Valecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava