Jakub Ormaniec

Diplomová práce

Technické možnosti ovlivnění tvarových a rozměrových charakteristik obrobku při řezání vysokorychlostním abrazivním vodním paprskem na X-Y řezacím stole

Technical Possibilities of Influencing the Workpiece Shape and Dimensional Characteristics during Cutting with High-Speed Abrasive Water Jet on X-Y Cutting Table
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi ovlivnění tvaru a rozměrů kovových obrobků pomocí korekčních systémů naklápění řezné hlavy při řezání abrazivním vodním paprskem. Úvodní část je zaměřena na nekonvenční technologie obrábění, zejména pak na obrábění abrazivním vodním paprskem. V teoretické části jsou vysvětleny základní principy samotného řezání, popsány jednotlivé části stroje, typy paprsků a také …více
Abstract:
The master thesis deals with the possibilities of influencing the shape and dimensions of metal work pieces using correction systems, tilting the cutting head during cutting abrasive water jet. The first part is focused on unconventional cutting methods with special aim on cutting by high-speed abbrasive water jet. Basic cutting principles, machine parts, jet types, surface quality and cutting parameters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Libor Sitek
  • Oponent: Petr Hlaváček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie