Luo Yang

Master's thesis

Influence of Trade Openness and RMB Exchange Rate Volatility on Inflation in China

Influence of Trade Openness and RMB Exchange Rate Volatility on Inflation in China
Abstract:
S pokračujícím vývojem globální hospodářské integrace se rovněž zrychluje proces čínské reformy tržního směnného kurzu a stále větší význam má dopad směnných kurzů na čínský hospodářský rozvoj. Zároveň Čína posílila spolupráci v oblasti zahraničního obchodu. Rovněž se prohlubuje stupeň obchodní otevřenosti Číny. Cílem této práce je prozkoumat vliv obchodní otevřenosti a volatility směnného kurzu na …more
Abstract:
As global economic integration continues to develop, China's exchange rate marketization reform process is also accelerating, and the impact of exchange rates on China's economic development has become more and more important. At the same time, China has increased foreign trade cooperation. The degree of China's trade openness is also deepening. The aim of this thesis is to investigate the influence …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2020
  • Supervisor: Monika Šulganová
  • Reader: Aleš Melecký

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava