Tomáš Puda

Diplomová práce

Distribuovaný sběr jízdních dat z automobilu

Distributed data logger for a car
Anotace:
Diplomová práce se zabývá distribuovanými systémy pro sběr jízdních dat z automobilu. V práci je proveden průzkum a analýza současného trhu s komerčně prodávanými systémy pro sběr jízdních dat, včetně popisu nejvíce využívaných snímačů pro oblast motorsport. Následuje rozbor a popis komunikačních sběrnic využívaných pro oblast automotive. Poslední část je pak věnována vývoji vlastního řešení distribuovaného …více
Abstract:
This diploma thesis focus on distributed systems for collecting driving data from a car. In this thesis is conducted a survey and analysis of the current market with commercially sold systems for collecting driving data including a description of the most used sensors in the field of motorsport. The following is an analysis and description of the communication buses used in the automotive field. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Jiří Kulhánek
  • Oponent: Jan Dolinay

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Magisterský studijní program / obor:
Mechatronika / Mechatronické systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.