Pavel Zajac

Bakalářská práce

Interpretace základních faktorů, které ovlivňovaly vybrané makroekonomické ukazatele v ČR v letech 2014-2016

Interpretation of Basic Factors affecting Selected Macroeconomic Indicators in the Czech Republic in Years 2014-2016
Anotace:
Tato bakalářská práce definuje základní faktory, které determinovaly vybrané makroekonomické ukazatele České republiky v průběhu roků 2014 až 2016. Cílem je také popsat souvislosti a vazby v makroekonomii. Struktura této práce je koncipována tak, aby korespondovala s makroekonomickou teorií. Praktická část je součástí jednotlivých kapitol. Jednotlivé části této práce na sebe logicky navazují dle konvenčních …více
Abstract:
This bachelor thesis defines the basic factors that determined the selected macroeconomic indicators of the Czech Republic during the years 2014-2016. Part of the analysis is also a description of the macroeconomic context. The structure of this thesis is designed to coincide with macroeconomic theory. The practical part is in individual chapters. Individual parts of this work logically follow on from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Igor Černý
  • Oponent: Kateřina Němcová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava