Václav Bolcek

Master's thesis

Návrh svítidel s LED světelným zdrojem pro náhradu zářivkového a žárovkového osvětlení.

LED luminaire design for fluorescent and incandescent lamps replacing .
Abstract:
Tato diplomová práce obsahuje vývoj a typy interiérového lokálního osvětlování např. osvětlení pracoviště, klávesového hudebního nástroje. Jsou zde porovnány jak klasické žárovkové, tak zářivkové, či LED svítidla. Další část diplomové práce se zabývá vlastním návrhem a realizací stolního LED svítidla s odděleným napájecím zdrojem. Spolu s realizovanými LED svítidly je provedeno měření parametrů i na …more
Abstract:
This thesis includes the development and types of interior lighting such as local for example workplace lighting, keyboard musical instruments etc. Are compared to traditional incandescent and fluorescent, or LED lights. Another part of the thesis addresses the design and implementation table LED lights with a separate power source. Along with the implementation of LED lighting is necessary to measure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2011
  • Supervisor: Petr Bernat
  • Reader: Karel Sokanský

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Elektrotechnika / Elektroenergetika