Theses 

Guerilla marketing - šance pro malé a střední podniky – Ing. Kateřina Petko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Kateřina Petko

Bakalářská práce

Guerilla marketing - šance pro malé a střední podniky

Guerilla Marketing - Opportunities for SMEs

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou etických a legislativních limitů v oblasti guerilla marketingu v České republice. Guerilla marketing se stává velmi skloňovaným tématem pro podniky v České republice. V době ekonomických problémů je vnímán jako šance na levnou a efektivní reklamu. Často však naráží na neznalost firem, které ho chtějí využívat. Důsledkem mohou být porušení zákona nebo problémy v oblasti etiky. Z tohoto důvodu se domnívám, že je důležité poskytnout základní přehledné doporučení k realizaci guerillové kampaně obzvláště malým a středním podnikům, které nedisponují kvalitním marketingovým a právním oddělením se znalostmi legislativy a samoregulace a díky těmto doporučením by se mohli případným problémům vyvarovat. V první části se má práce věnuje obecné definici pojmu guerilla marketing, jeho historii a všeobecnému vývoji v tomto specifickém pojetí marketingu. Navazuje část analyzující právní regulace a samoregulaci v České republice. Bakalářská práce si klade za cíl vypracování „Doporučení pro malé a střední podniky k provedení eticky přijatelných a legálních guerilla kampaní“. K vypracování konkrétních doporučení poslouží analýza legislativy a samoregulačních nástrojů platných v České republice v době tvorby této práce formou teoretické studie. V práci jsou použity metody komparace, kompilace z dostupných zdrojů a vlastí analýzy a dále je doplněna případovými studiemi.

Abstract: This bachelor thesis deals with the ethical and legal limitations in Guerrilla marketing in the Czech Republic. Guerrilla marketing is becoming a very prominent topic for companies in the Czech Republic and indeed all over Europe. During this period of economic uncertainty, it is seen as an opportunity to create cheap and unconventional advertising. However, it is often misunderstood by companies that want to use it. The result may be a violation of the law or it could lead to ethical problems. I believe that for this reason it is essential to provide clear recommendations for the implementation of the guerrilla campaign, especially for small and medium-sized companies that don't have a high-quality marketing team with the knowledge of legislation and self-regulation, and thanks to these recommendations these potential problems can be avoided. Complementing the work of case studies is also seen as an effective form of analysis. The first part of my thesis deals with the general definition of this concept, the origins, and the general development of this specific marketing concept. This is followed by an analysis of legal regulation, self-regulation and ethical rules in the Czech Republic. This Bachelor thesis aims to develop "Recommendations for SMEs to implement ethical and legislatively correct guerilla campaigns". The development of specific recommendations serves to demonstrate the analysis of legislation and self-regulatory instruments applicable to the Czech Republic today during the development of this paper in the form of theoretical studies. I will use the methods of comparison, a compilation of available resources and personal analysis.

Klíčová slova: Etika, Guerilla, Reklama, Regulace reklamy, Rada pro reklamu, Kodex reklamy, samoregulace reklamy, Zákon o regulaci reklamy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Evžen Staněk
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 10:45, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz