Radek Míka

Diplomová práce

Zhodnocení stavu zajištění požární ochrany v objektech pro seniory v Liberci

Evaluation of the State of Ensuring Fire Protection in Senior Buildings in Liberec
Anotace:
Diplomová práce popisuje současný stav zajištění požární ochrany v objektech pro seniory v Liberci. V jednotlivých kapitolách se věnuje rozboru zdravotních postižení seniorů, stavebně technickému popisu objektů pro seniory v Liberci, výčtem instalovaných požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany, výčtem zpracované dokumentace požární ochrany, rozborem požárů v objektech pro …více
Abstract:
Thesis judges currently describe of the security fire protection in Senior Buildings in Liberec. In single chapters devotes analysis health infliction of retirees, building technical description objects in Liberec, enumeration site rated power fire safety device and matter of fact agents fire protection, enumeration processed documentation fire protection, analysis fire at Senior Buildings in Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ondřej Zmrhal
  • Oponent: Jaroslav Vízner

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava