Lenka Šrotová

Diplomová práce

Analýza diverzity managementu globálních projektových týmů ve společnosti XY

Analyzing Global Project Teams' Diversity Management in the XY Company
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je analýza diverzity managementu globálních projektových týmů ve společnosti XY. Diverzita je nejen trendem dnešní moderní společnosti, ale také nezbytností, kterou si vyžadují změny ve společnosti, globalizace pracovního trhu a demografický vývoj. Důsledná výchova k pozitivnímu vnímání diverzity vede ke zlepšení mezilidských vztahů a k vyšší vzájemné toleranci. Diplomová …více
Abstract:
This thesis is primary aimed at analysis of diversity management of global project teams at XY company. Diversity represents not only a trend of current modern society but also a necessity required by changes in the society, globalization of the labour market and demographic development. Consistent education to a positive perception of diversity leads to improvement of interpersonal relationships and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Petra Horváthová
  • Oponent: Miroslav Rössler

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava