Theses 

Návrh vhodných odporučení k zvýšeniu konkurencieschopnosti sociálnej firmy – Miloš Vraník

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Miloš Vraník

Bakalářská práce

Návrh vhodných odporučení k zvýšeniu konkurencieschopnosti sociálnej firmy

Návrh vhodných doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti sociální firmy

Anotace: Vraník, M. Návrh vhodných doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti sociální firmy. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodných strategií pro sociální firmu, která podniká v oblasti telemarketingu. Práce je členěna na 2 části. První část obsahuje literární rešerši, která je sestavena na základě odborné literatury. Druhá část je výsledková a zabývá se analýzou vnějšího a vnitřního prostředí firmy. V rámci této části je pro vnější prostředí využita analýza PESTE a Porterův diamant. Pro analýzu vnitřního prostředí je využit Porterův hodnotový řetězec a dotazníkový průzkum u zaměstnanců firmy. Z těchto analýz jsou definovány příležitosti a hrozby v rámci vnějšího prostředí firmy a silné a slabé stránky z jejího vnitřního prostředí. Všechny tyto faktory jsou následně vzájemně konfrontovány v SWOT matici, z níž vycházejí konkrétní doporučení, rozdělené do čtyř strategických kategorií na základě SWOT analýzy.

Abstract: Vraník, M. Proposal of suitable recommendations to increase the competitiveness of a social enterprise. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2019This bachelor thesis deals with the proposal of appropriate strategies for a social business in a field of telemarketing. The thesis is divided into two parts. The first part is a literary research. The second part deals with the analysis of the company's external and internal environment. As part of this section, the PESTE and Porter’s diamond analysis are used for the external environment. Porter's value chain and questionnaire survey for company's employees are used to analyze internal environment. Based on these analyzes, opportunities and threats are defined within the company's external environment as well as strengths and weaknesses of the internal environment. All of these factors are then mutually confronted in a SWOT matrix based on which the specific recommendations are made. These recommendations are broken down into four strategic categories based on SWOT analysis.

Abstract: Vraník, M. Návrh vhodných odporúčaní k zvýšeniu konkurencieschopnosti sociál-nej firmy. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom vhodných stratégií pre sociálnu firmu, ktorá podniká v oblasti telemarketingu. Práca je členená na 2 časti. Prvá časť obsahuje literárnu rešerš, ktorá je zostavená na základe odbornej literatúry. Druhá časť je výsledková a zaoberá sa analýzou vonkajšieho a vnútorného prostredia firmy. V rámci tejto časti je pre vonkajšie prostredie využitá analýza PESTE a Porterov diamant. Pre analýzu vnútorného prostredia je využitý Porterov hodnotový reťazec a dotazníkový prieskum u zamestnancov firmy. Z týchto analýz sú definované príležitosti a hrozby v rámci vonkajšieho prostredia firmy a silné a slabé stránky z jej vnútorného prostredia. Všetky tieto faktory sú následne vzájomne konfrontované v SWOT matici, z ktorej vychádzajú konkrétne odporúčania, rozdelené do štyroch strategických kategórií na základe SWOT analýzy.

Klíčová slova: návrh doporučení, analýza vnějšího a vnitřního prostředí, SWOT analýza, sociální podnikání

Keywords: proposal of recommendations, analysis of external and internal environment, SWOT analysis, social entrepreneurship

Klíčová slova: návrh odporúčaní, analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia, SWOT analýza, sociálne podnikanie

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Duda, Ph.D.
  • Oponent: Renata Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/62910 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/62910/priloha/51412 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/62910/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/62910/posudek/oponent/48244 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 06:34, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz