Theses 

Odborné sociální poradenství v oblasti sluchového postižení jako nástroj ke zlepšení sociálního fungování – Ivana ENTLICHEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální práce / Sociální a charitativní práce

Ivana ENTLICHEROVÁ

Bakalářská práce

Odborné sociální poradenství v oblasti sluchového postižení jako nástroj ke zlepšení sociálního fungování

The specialized social consultancy in sphere of hearing like a implement of improvement in social function

Anotace: V práci vysvětluji základní pojmy v oblasti sluchového postižení. Co je pro osoby se sluchovým postižením odborné sociální poradenství a sociální fungování. Rozděluji osoby se sluchovým postižením podle ztráty sluchu. Popisuji a rozděluji kompenzační pomůcky pro tuto cílovou skupinu: komunikační bariéry (sluchadla, osobní zesilovače, zesílené telefony), dále pak informační bariéry (indukční smyčky, bezdrátová sluchátka a náhlavní sluchátka pro poslech rádia a TV) a nakonec bariéry týkající se styku s vnějším prostředím (signalizace bytového zvonku, signalizace času nebo jiných dějů). Vzhledem k rozsáhlosti této problematiky se převážně věnuji komunikační bariéře, která je z hlediska sociálního vyloučení zásadní. Na tuto komunikační bariéru navazují další výše jmenované oblasti. Zabývám se kvalitativním výzkumem, používám metodu "prostý náhodný výběr" a techniku polořízeného rozhovoru. Výzkum probíhal v Poradenském centru pro sluchově postižené v Táboře. Cílem je zjistit, jaká je skutečná pomoc lidem (uživatelům Centra) v jejich sociálním fungování a dále zjišťuji spokojenost těchto uživatelů se službami tohoto Centra. Na závěr je provedeno zhodnocení získaných údajů.

Abstract: In my thesis I explain the basic terms in the field of hearing impairment. One of my topics is what is for hearing impairment people specialist social consulting and social functioning. I divide hearing impairment people according to their loss of hearing. I describe and divide compensatory aids for this target group: communication barriers (hearing aid, personal amplifier, turned-up cell phones), then for information barriers (an induction loop, wireless headphones and headphones for radios and TVs) and in the end barriers deal with a contact with an external environment (signalling of a door bell, signalling of time or others actions). Due to wideness of this problem I am focused on the communication barrier which is the most important one from the point of view of social excluding. Other communication barriers follow this one. I deal with a qualitative research using the method of "coincidence selection" and a technique of a semi-controlled dialogue. The research was done in Poradenské centrum pro sluchově postižené v Táboře.

Klíčová slova: sociální poradenství, sociální fungování, nedoslýchaví, neslyšící, tinnitus, sluchadlo, kochleární implantát, odezírání, znakový jazyk, znakovaná čeština, simultánní přepis mluvené češtiny.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 24. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie MALIŇÁKOVÁ

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

ENTLICHEROVÁ, Ivana. Odborné sociální poradenství v oblasti sluchového postižení jako nástroj ke zlepšení sociálního fungování. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 08:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz