Martina Ujházy

Diplomová práce

Posouzení doúpravy pitné vody v domácnosti pomocí komerčně dostupných filtračních náplní

Assessment of Drinking Water Final Treatment in Households Using Commerical Cartriges
Anotace:
Předložená práce se zabývá problematikou účinnosti doúpravy pitné vody v domácnostech pomocí snadno dostupných filtračních náplní do stolních filtračních konvic. Úvodní část práce se věnuje obecné charakteristice vody, její dostupnosti, zdrojům a kvalitě. Další část pojednává o metodách úpravy vody, požadavcích na kvalitu pitné vody, principech kontroly a její distribuci ke konečnému uživateli. Následující …více
Abstract:
The work deals with the effectiveness of subsequent treatment of drinking water in homes using readily available filter cartridges for desktop filter jugs. The introductory part deals with the general characteristics of water, its availability, resources and quality. Another part deals with methods of treatment of water, requirements for quality of drinking water, control principles and its distribution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Silvie Heviánková
  • Oponent: Silvie Drabinová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava