Theses 

Odborné sociální poradenství pro osoby se zrakovým postižením – Martina ČÁSLAVOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina ČÁSLAVOVÁ

Bakalářská práce

Odborné sociální poradenství pro osoby se zrakovým postižením

EXPERT SOCIAL COUNSELING FOR PEOPLE WITH VISUAL DISORDERS

Anotace: Práce se zabývá odborným sociálním poradenstvím pro osoby se zrakovým postižením, zejména pak popisem vybraných aspektů této sociální služby. Autorka popisuje aspekty obecných podmínek pro výkon poradenství, aspekty komunikace a aspekty fází poradenství. Dále jsou v práci charakterizovány specifické potřeby osob se zrakovým postižením, které mohou být naplňovány pomocí metody odborného sociálního poradenství. Základní metodou práce je sekundární zpracování zdrojů, výzkum je prováděn kvantitativní výzkumnou strategií. Autorka vychází z hlavní hypotézy, která předpokládá, že specifické potřeby osob se zrakovým postižením jsou v rámci odborného sociálního poradenství rozloženy do pěti základních oblastí. Hlavním závěrem práce je zjištění, že specifické potřeby cílové skupiny se v rámci zkoumané sociální služby týkají oblasti kompenzačních pomůcek, sociálního zabezpečení, informací o dalších sociálních službách pro osoby se zrakovým postižením, odstraňování architektonických bariér a spolupráce s rodinnými příslušníky osob se zrakovým postižením. Praktickým výstupem práce je informační brožura, jejíž použití autorka doporučuje institucím, které mohou poskytovat odborné sociální poradenství cílové skupině.

Abstract: The thesis deals with description of selected aspects of expert social counselling devoted to the people with visual disorders. The author describes the aspects of general conditions for the counselling performance, the aspects of communication and the aspects of the counselling phases. Further the thesis describes the specific needs of the persons with visual impairment, which can be satisfied via the method of the expert social counselling. The basic working method is secondary elaboration of sources, research is performed via quantitative research strategy. The author builds on the main hypothesis presuming that the specific needs of the visually impaired people within the expert social counselling are divided into five basic areas. The main output of the thesis covers the finding that the specific needs of the target group within the inspected social service regard the area of assistive devices, social security, information on other social services for the visually impaired persons, adaptation of architectonic barriers and cooperation with family members of a visually impaired person. The practical output of this thesis is an information brochure, which is recommended by the author to be used in the institutions, which can provide the expert social counselling to the target group.

Klíčová slova: aspekty poradenství, instituce, naplňování potřeb, odborné sociální poradenství, osoby se zrakovým postižením, specifické potřeby

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
  • Zveřejnit od: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Thelenová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ČÁSLAVOVÁ, Martina. Odborné sociální poradenství pro osoby se zrakovým postižením. Mladá Boleslav, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 21:18, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz