Martin Budík

Diplomová práce

Zpracování odpadů ze starých ekologických zátěží pro energetické využití

Stockpile Waste Utilisation for Energy Purposes
Anotace:
V předložené práci jsou zpracovány možnosti využívání odpadů ze starých ekologických zátěží pro energetické využití. V úvodu práce jsou vysvětleny základní teoretické poznatky a definice starých ekologických zátěží. Následně je začleněn přehled současného stavu legislativy týkající se nakládání s odpady, energetiky, ochrany ovzduší a výpis technických norem. V další části jsou zpracovány a vysvětleny …více
Abstract:
This thesis threats of an overview of posibility of using treated waste from the old environmental burdens for enregy use. The introduction explains basic theoretical knowledge and the definitiv of contaminated sites. Subsequently integrated overview of the current state of legislativ concerning waste management, energy, air pollution and list of technical standards. The next part presents and explains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Miluše Hlavatá
  • Oponent: Zuzana Viestová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava