Theses 

Hodnocení kloubní pohyblivosti u dívek staršího školního věku z taneční školy Marverci a dívek běžné populace. – Jakub BALIHAR

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jakub BALIHAR

Bakalářská práce

Hodnocení kloubní pohyblivosti u dívek staršího školního věku z taneční školy Marverci a dívek běžné populace.

Evaluation of joint mobility in older school-age girls from dance school Marverci and general population girls.

Anotace: V předložené bakalářské práci hodnotíme kloubní pohyblivost dolních končetin u dívek staršího školního věku z taneční školy Marverci a dívek běžné populace. Cílem této práce je vyhodnotit rozsah kloubní pohyblivosti u vybraných skupin za pomoci vybraných kontrolních testů. Práce je strukturována do několika částí. V teoretické části se věnujeme motorickým schopnostem a to především kloubní pohyblivosti, dále pak strečinku jakožto nejpoužívanější metodě rozvoje kloubní pohyblivosti. V neposlední řadě se věnujeme motorickým testům a podmínkám pro jejich používání. Závěr teoretických východisek je zaměřen na charakteristiku staršího školního věku a jeho zvláštnosti. Okrajově zmiňujeme význam tance v souvislosti s kloubní pohyblivostí. Hlavní část je věnována samotnému výzkumu a jeho vyhodnocení. Z naměřených dat jsme zjistili, že není mezi soubory dívek statisticky významný rozdíl.

Abstract: In the presented thesis we evaluate the joint mobility of the lower limbs of the older school- age girls from the dance school "Marverci" and the girls of the general population. The aim of the work is evaluating the joint mobility extention in selected groups with the help of selected tests. The work is divided into several parts. In the theoretical part we dedicate to motor abilities, especially of the joint mobility then we dedicate to stretching as the most widely used method of the joint mobility developing. Finally, we devote to the motor tests and the conditions for their using. Conclusion of the theoretical recourses is focused on the older school age characteristics and its special features. Marginally we mention the dance importance in the context of the joint mobility. The main part is devoted to research and evaluation. From our recorded data, we found that there isn´t any statistically significant difference between the groups of girls.

Klíčová slova: motorické schopnosti, pohyblivost, strečink, motorické testy, diagnostika kloubní pohyblivosti, starší školní věk, tanec

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Kabešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BALIHAR, Jakub. Hodnocení kloubní pohyblivosti u dívek staršího školního věku z taneční školy Marverci a dívek běžné populace.. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:49, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz