Bc. Aneta Holzerová

Bakalářská práce

Dostupnost návykových látek a možnosti prevence jejich zneužívání u žáků středních škol

The availability of addictive substances and the possibility of preventing their abuse in high school students
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou dostupnosti návykových látek u žáků středních škol a možnostmi prevence jejich zneužívání. Teoretická část práce je rozdělena na tři kapitoly, první představuje základní pojmy z oblasti adiktologie, druhá nejčastěji užívané substance a také se věnuje skupině mladistvých. Třetí kapitola se věnuje tématu primární prevence. Čtvrtá kapitola je věnována výzkumu, …více
Abstract:
Bachelor’s thesis examines the issue of availability of addictive substances in high school pupils and the possibilities of preventing their abuse. The theoretical part is divided into three chapters. The first one characterises the basic terms from addictology, the second one most widespread substances and it also mentions the group of juveniles. The third chapter deals with the topic of primary prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta