Elena Lavlinskaya

Diplomová práce

Analysis of the Sources of Brain Electrical Activity Obtained Via Independent Component Analysis

Analysis of the Sources of Brain Electrical Activity Obtained Via Independent Component Analysis
Anotace:
Práce se zabývá studiem existujících metod analýzy zdrojů elektické aktivity v mozku a analýzou hledání funkčních vazeb mezi těmito zdroji. V rámci práce je udělán pokus o zodpovězení otázky, zda-li hledání funkčních vazeb mezi zdroji, jež byly získány pomocí metod analýzy nezávislých komponent, není kontradiktorní úkol. Byly nalezeny vazby mezi některými zdroji v záznamech EEG získaných na skutečných …více
Abstract:
This work shows existing methods for analysing electrical activity sources in the brain and for searching for functional connections among these sources. The work tries to answer the question of feasibility of looking for these connections among sources obtained by independent component analysis. Connections found between some sources in EEG records obtained on real subjects are presented.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Václav Snášel
  • Oponent: Petr Gajdoš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava