doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.

Disertační práce

Analýza vzájemné závislosti úrovně motorické a intelektuální vyspělosti, úrovně pohybového nadání a struktury osobnosti u vybraného souboru dětí a mládeže

The analysis of mutual dependence of motor and intellectual maturity, motor learning ability and personal structure in a chosen group of children and young people.
Anotace:
Práce je srovnávací studií problematiky vzájemných závislostí motorického a intelektuálního výkonu, pohybového nadání a některých rysů struktury osobnosti. Jejím hlavním cílem bylo rozšířit poznatky o těchto závislostech prostřednictvím měření v daném souboru. Vybrané prostředky odrážely skutečnost, že dosud uskutečněné výzkumy se zabývaly tímto tématem pouze okrajově. Proto jsme vytvořili testovou …více
Abstract:
The thesis is a comparative study to the issue of mutual influence of physical and intellectual performace, motor learning abilities and some features of a personal structure. The main aim of it was to enlarge common knowledge about these relations by the means of measurements of our group of children and teenagers. The tests were chosen as quite general ones because researches up to now dealt with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 4. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií