Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.

Disertační práce

Mutageneze proteinů vázajících sacharidy - účinný nástroj pro přípravu vysokoafinitních lektinů

Mutagenesis of carbohydrate-binding proteins - the efficient tool for preparation of high-affinity lectins
Anotace:
Cukry hrají v živé přírodě důležitou roli nejenom jako zdroj energie, ale jsou také důležitými součástmi různých proteinů a lipidů a v hojné míře jsou přítomny na površích buněk. Vzhledem ke svým vlastnostem se cukry často podílejí na interakcích na molekulární a buněčné úrovni. Proteiny, které interagují s cukry vratně a s vysokou specifitou, se nazývají lektiny. Nepatří mezi protilátky a ani nemají …více
Anotace:
ch bez nutnosti tyto lektiny nějak purifikovat a byla úspěšně použita pro stanovení specifity nově připraveného mutanta RS IIL A22S. Nakonec byla úspěšně optimalizována metoda fluorescenčního značení lektinů PA IIL nadrodiny a touto metodou byly připraveny značené lektiny BC2L A a BC2L C ct, které byly poskytnuty pro otestování mikroarraye zaměřené na bakteriální sacharidy a lektin PA IIL, který byl …více
Abstract:
In the living nature, sugars play an important role not only as a source of energy but they are also substantial constituent parts of various proteins and lipids, and therefore, they are abundantly present on cell surfaces. Due to their features, sugars are often involved in interactions at molecular and cell level. Proteins interacting with saccharides reversibly and with high specificity are called …více
Abstract:
icient for semi-quantitative analysis of lectin binding properties directly in cell lysates without any need for purification step. This method was successfully utilized for specificity determination of newly prepared mutant RS IIL A22S. The last method successfully optimized in this work was fluorescent labeling of lectins belonging to PA IIL superfamily. Prepared fluorescently labeled lectins BC2L …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D., doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Biochemie