Ingo M. Pusch

Disertační práce

Untersuchung von Einflüssen auf ein konzipiertes E-Business Internet-Informationsportal für das Real Estate Management

Study of the influences to a conceived E-Business Internet Information Portal for the Real Estate Management
Anotace:
Annotation Gegenstand der Forschung ist es, herauszufinden, wie über eine externe Informationsplattform ungenutzte E-Businesspotentiale für das Real Estate Management verfügbar gemacht werden können. Ziel ist es, einen theoretischen Verfahrensprozess für ein immobilienspezifisches E-Business-Informationsportal zu entwickeln und dessen mögliche Einflüsse in der Praxis zu über-prüfen. Ausgehend von einer …více
Abstract:
Annotation The object of the empirically invested research is to find out how unused E-business potentials can be made available for Real Estate management via an external platform of information. The objective is to develop a theoretical process for a real estate specific e-business portal of infor-mation and to check its influence in practice. Based on a qualitative analysis of existing IT por-tals …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2015
  • Vedoucí: Eva Moravcová
  • Oponent: Pavla Macurová, Peter Dorčák, Štefan Hittmár

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava