Theses 

The role of informal sector in plastic waste management in Ghana: Case study of Ayawaso Central, Accra – Emmanuel Adu Adamson

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor:
International Territorial Studies / International Development Studies

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Emmanuel Adu Adamson

Diplomová práce

The role of informal sector in plastic waste management in Ghana: Case study of Ayawaso Central, Accra

Role neformálního sektoru v oblasti nakládání s plastovým odpadem v Ghanu: případová studie společnosti Ayawaso Central, Accra

Anotace: Problematika nákladání s pevnými odpadky patří mezi jednu z nejzávažnějších otázek životního prostředí, zejména v rozvojových zemích. Urbanizace vyvolává potřebu po zvýšení pozornosti v oblasti udržitelnosti odpadového hospodářství. Toto nedávné zvýšení zájmu o nakládání s pevnými odpady je způsobeno neustálým, zdraví ohrožujícím znečištěním životního prostředí navzdory vládním finančním intervencím do odpadového hospodářství. Pro většinu chudých měst je prozatím sběr odpadu a využití odpadů jako zdrojů prostředkem k udržení živobytí, avšak tento potenciál pro zlepšení udržitelného nakládání s pevnými odpady se je ze strany úřadů nevyužit. Použitím kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod zkoumá tato analýza úlohu neformálního systému nakládání s odpady z plastů a rozvíjí diskusi o potenciálu tohoto neformálního sektoru využití odpadů z plastického odpadu při nakládání s pevným odpadem. Výsledky výzkumu svědčí o tom, že nakládání s plastovými odpadky se stalo živobytím tisíců chudých žijících ve městech a že řádná integrace systému neformálního ukládání plastových odpadů do formálních postupů a politik v oblasti nakládání s odpady bude dlouhodobě vést k udržitelnému nakládání s pevnými odpady. To ve skutečnosti sníží znečištění životního prostředí vytvořené plasty a případně pomůže zmírnit chudobu.

Abstract: Solid waste is a standout amongst the most deliberated environmental issues, particularly in developing nations. Urbanization has created the need for concern to be raised about the sustainable management of solid waste. This recent increased focus on solid waste management has been due to the constant insanitary, health-threatening and environmental pollution caused by despite governments' enormous budgetary interventions on solid waste management. In the interim, for the many urban poor, waste collection and waste resource recovery are a means for sustaining a livelihood, yet this potential for improving sustainable solid waste management seems undiscovered by the authorities. Using qualitative and quantitative research methods, this research analyzes the role of the informal plastic waste management system and advances discourse on the potential of this informal plastic waste resource recovery sector in solid waste management. The research findings attest to the fact, plastic waste resource recovery has become a livelihood for thousands of the urban poor and that the proper integration of the informal plastic waste recovery system into the formal waste management practices and policies will, in the long run, lead to sustainable solid waste management practices. This will in effect reduce environmental pollution created by the plastics and alternatively help alleviate poverty.

Klíčová slova: Neformální sběrače plastových odpadů, Recyklace plastových odpadů, Plastové odpady, Správa pevných odpadů, Metropolitní, městské a okresní shromáždění, Ayawaso Central Sub-Metro, Metropolitní shromáždění v Akkře

Keywords: Informal Plastic Waste Collectors, Plastic Waste Recycling, Plastic Waste Management, Solid Waste Mangement, Metropolitan, Municipal and District Assemblies, Ayawaso Central Sub Metro, Accra Metropolitan Assembly

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Výzkum neformálního sektoru v oblasti nakládání s odpady z plastů, případová studie.
Research On the Informal sector in Plastic Waste Management, A Case Study

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/62013 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/62013/priloha/50724 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:37, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz