Bc. Magdalena Tejkalová

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující chápání pojmu sexuálně nevhodného chování vůči mužům

Factors affecting the understanding of the concept of sexually inappropriate behaviour towards men
Anotace:
Většina studií a výzkumů na téma sexuálně nevhodného chování se zaměřuji na oběti ženského pohlaví. Výzkumů zaměřených na sexuálně nevhodné chování vůči mužům je mnohem méně a začaly se objevovat až v 80. letech 20. století. Většina informací o tomto tématu je zmíněna jen okrajově ve výzkumech sexuálního násilí páchaného na ženách. Tato práce je zaměřena na výzkum faktorů ovlivňujících vnímání pojmu …více
Abstract:
Most of the studies and researches on sexually inappropriate behaviour focus on female victims. Research on sexual misconduct towards men is quite uncommon and only began to appear in the 1980s. Most of the information on this subject is mentioned only marginally in researches on sexual violence against women. This work is focused on the research of factors affecting the understanding of the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta