Ilona Vébrová

Bakalářská práce

Tepelná čerpadla – ekonomicky úsporný zdroj energie ze vzduchu, země a vody včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí

The Heat Pumps – Economically Efficient Source of Energy from Air, Ground and Water and its Influentce on Environment
Anotace:
V bakalářské práci je uveden přehledný souhrn všech v dnešní době využívaných systémů tepelných čerpadel, který je rozdělen do skupin podle využívaných primárních zdrojů a který popisuje princip fungování tepelného čerpadla s vysvětlením základních pojmů z oblasti alternativních zdrojů energie. V další části práce jsou rozebrány jednotlivé systémy tepelných čerpadel včetně popisu nejen investičních …více
Abstract:
In the bachellor´s work a clear summary of all presently used systems of heat pumps is given. The summary is divided into groups according to use of primary sources and it describes the principle of function of heat pump with explaining the basic terms from the field of alternative energy sources. In the next part of the work there is an analysis of individual systems of heat pumps including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Vojtech Dirner
  • Oponent: Vladislav Hradecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy