Eva Mokrá

Bakalářská práce

Vliv průmyslu 4.0 na pracovní sílu

The influence of the industry 4.0 on workforce
Anotace:
Práce se zaměřuje zejména na moţnost zvýšené nezaměstnanosti v důsledku zavádění Průmyslu 4.0 v České republice. V práci je SWOT analýza, která určuje silné a slabé stránky ČR a stejně tak potencionální příleţitosti či hrozby z hlediska připravenosti. Dále zjistíme, které profese jsou v důsledku digitalizace pravděpodobně nejvíce ohroţeny. A v neposlední řadě jsme uskutečnili dotazníkové šetření, podle …více
Abstract:
The bachelor thesis mainly focuses on possibilities of increasing unemployment as a result of implementing the forth industrial revolution in the Czech Republic. The thesis includes SWOT analysis identifying strengths and weaknesses of the attitude and preparedness of the Czech Republic for Industry 4.0. Moreover, certain professions that might be at stake as a consequence of digitization are determined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Milan Půček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS