Anna VOHNICKÁ

Bachelor's thesis

Sňatková tíseň a výběrové párování

Marriage squeeze and assortative mating
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vztah mezi výběrovým párováním a sňatkovou tísní v České republice, konkrétně se soustředí na to, zdali je výběrové párování ovlivněno sňatkovou tísní. Sňatková tíseň je stav, kdy na sňatkovém trhu neodpovídají počty mužů a žen ve věkových kategoriích, typických pro budování partnerství. K tomu došlo v České republice v důsledku výkyvů v porodnosti v 70. letech …more
Abstract:
This bachelor work is focused on the relation between assortative mating and marriage squeeze in the Czech Republic, specifically, if the assortative mating is influenced by marriage squeeze. Marriage squeeze is a situation when on the marriage market are different numbers of men and women in the age categories typical for building partnerships. This occurred in the Czech Republic due to fluctuations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martina Štípková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOHNICKÁ, Anna. Sňatková tíseň a výběrové párování. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic