Jana Varčoková

Bachelor's thesis

Reklama na alkohol, její právní a etická regulace a vliv na spotřebitele

Alcohol Advertising, its Legal and Ethical Regulation and Influence on Consumers
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá reklamou na alkohol, její právní a etickou regulací a vlivem na spotřebitele. Cílem práce je popsat současnou právní a etickou regulaci reklamy na alkohol, dále pomocí průzkumu zjistit, jaké o ní mají lidé povědomí, a posoudit vliv této reklamy na spotřebitele. Teoretická část práce se zabývá definicí, historií a jednotlivými druhy reklamy, dále se zaměřuje na marketingovou …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with alcohol advertising, its legal and ethical regulation and influence on consumers. The aim of the thesis is to describe the current legal and ethical regulation of alcohol advertising, to find out if and how much are people aware of it, and to assess the influence of this advertising on consumers. The theoretical part deals with the definition, history and individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2020
  • Supervisor: Pavel Godický
  • Reader: Martin Bugaj

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava