Ivana BLAHOUTOVÁ

Bakalářská práce

Zápor v angličtině: prostředky a sémantika se zvláštním zaměřením na použití "a", "any" a nulového členu

Negation in English the means and semantics with special focus on the use of "a", "any" and zero article.
Abstract:
The paper deals with negation in English especially in connection with the indefinite articles a/an and zero and the non-assertive pronoun any. The theoretical part deals with the characteristics of not- and no-negation and their frequency in written and spoken forms. Furthermore, it deals with the characteristics and differences in use of the indefinite articles and any. The practical part contains …více
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o záporu v angličtině zejména ve spojení a neurčitým členem "a", neurčitým zájmenem "any" a nulovým členem. Teoretická část práce pojednává o charakteristikách obou variant záporu a jejich výskytem v mluvené a psané formě jazyka. Dále pojednává o charakteristikách a o rozdílech v použití neurčitého a nulového členu a any. Analytická část obsahuje rozbor záporných vět z amerického …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jarmila Petrlíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAHOUTOVÁ, Ivana. Zápor v angličtině: prostředky a sémantika se zvláštním zaměřením na použití "a", "any" a nulového členu. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání