Edita Kovaříková

Bakalářská práce

Dopady útlumů těžby hnědého uhlí na Ústecký kraj

Impacts of Attenuation of Mining of Brown Coal in the Usti Region
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dopadů útlumu těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji a možné řešení. Teoretická část popisuje příčiny útlumu těžby včetně její historie, legislativních ukotvení či srovnání obdobné situace v Německu a Velké Británii. Nastíněním možného řešení útlumu těžby hnědého uhlí je realizace Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issues of the impacts of the brown coal mining downturn in the Usti Region and their possible solutions. The theoretical part describes the causes of the downturn including its history, legislative background and comparison of similar situation in Germany and Great Britain. The outline of a possible solution to the brown coal mining downturn is the implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2019
  • Vedoucí: Alena Straková
  • Oponent: Andrea Langhammerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin