Bc. et Bc. Klára Rozehnalová

Master's thesis

Detekce onkogenních mutací u karcinomu děložního hrdla pomocí metody “High Resolution Melting” (HRM)

Detection of oncogenic mutations in cervical carcinoma using method “High Resolution Melting” (HRM)
Abstract:
Karcinom děložního hrdla je celosvětově třetím nejrozšířenějším nádorovým onemocněním u žen. Hlavním rizikovým faktorem rozvoje cervikálního karcinomu je infekce vysoce rizikovými lidskými papilomaviry. Na vzniku karcinomu mají ovšem podíl i další faktory, mezi které patří i četné genetické změny, jako jsou chromozomové aberace, epigenetické modifikace či genové mutace. Cílem této diplomové práce bylo …more
Abstract:
Cervical cancer is the third most frequent cancer among women worldwide. The major risk factor for the development of cervical carcinoma is infection with high-risk human papillomaviruses. However, there are also some other factors contributing to the etiology of carcinoma, including numerous genetic changes such as chromosomal aberrations, epigenetic modifications or gene mutations. The aim of this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
  • Reader: prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics