Zuzana Heczková

Master's thesis

Populační vývoj a proces stárnutí města Bohumín

Population Development and the Ageing Process in Bohumín
Anotácia:
Předmětem této diplomové práce je analýza populačního vývoje a proces stárnutí populace města Bohumín. První teoretická kapitola se zabývá charakteristikou základních pojmů, metodikou práce a zdroji dat, ze kterých byly údaje potřebné k práci čerpány. Opomenuta není ani institucionální podpora sociální politiky, která se tímto tématem zabývá. Druhá část práce se zabývá vývojem populační velikosti města …viac
Abstract:
Subjects of this final work are population development analysis and aging population process in the city of Bohumín. The first chapter is about meaning and characteristic of basic concepts, methodology of work and data source which were used for getting all the data and information needed for this work. I also did not omit the institutional support of social policy which is also dealing with this topic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
  • Vedúci: Ivan Šotkovský
  • Oponent: Dagmar Fialová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj