Theses 

FILOSOFIE A NÁBOŽENSTVÍ V ČESKÉM MYŠLENÍ (T. G. MASARYK, E. RÁDL, B. KOMÁRKOVÁ, J. PATOČKA) FILOSOFIE A NÁBOŽENSTVÍ V ČESKÉM MYŠLENÍ (T. G. MASARYK, E. RÁDL, B. KOMÁRKOVÁ, J. PATOČKA) – Bc. Monika Dolejšová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Monika Dolejšová

Diplomová práce

FILOSOFIE A NÁBOŽENSTVÍ V ČESKÉM MYŠLENÍ (T. G. MASARYK, E. RÁDL, B. KOMÁRKOVÁ, J. PATOČKA) FILOSOFIE A NÁBOŽENSTVÍ V ČESKÉM MYŠLENÍ (T. G. MASARYK, E. RÁDL, B. KOMÁRKOVÁ, J. PATOČKA)

PHILOSOPHY AND RELIGION IN CZECH THOUGHT (T. G. MASARYK, E. RÁDL, B. KOMÁRKOVÁ, J. PATOČKA)

Anotace: Souhrn Obsahem diplomové práce je vymezení a reflexe filosofie a náboženství u konkrétních myslitelů 20. století. T. G. Masaryk pohlížen na náboženství jako na vztah osobně žité víry k Bohu. Masaryk se zabýval vztahem moderního člověka k náboženství, protože se domníval, že je nespokojen se starým tradičním náboženstvím, které bylo již překonané a byla potřeba hledat nové, pokrokové náboženství, které se dokáže přizpůsobit požadavkům moderního člověka. Jím bylo náboženství založené na humanitě. Emanuel Rádl reflektoval náboženskou otázku skrze křesťanství, útěchu z filosofie a vědu. Náboženství považoval za odevzdaný vztah k Bohu a pokorným stavem mysli, která si je vědoma svým úkolů pod zorným úhlem věčnosti. Požadoval v životě jednotnost, jednu pravdu, neuznával dualitu pravdy. Filosofii chápal jako myšlenkovou cestu angažované kritické účasti na životě společnosti. Božena Komárková se zabývala vztahem náboženství a lidských práv. Upozorňovala, že pokud si člověk vytvoří vztah k věci místo k člověku je potřeba znovu dosadit živého Boha, aby v postavě Kristově zjevil, že jediným vztahem který pro člověka vymezil je láska. Ta vrací člověku ztracené lidství. Komárková se důkladně zabývala vznikem lidských práv a došla k závěru, že právo svobody kázání evangelia je počátkem vzniku všech lidských práv. Jan Patočka reflektoval náboženství a filosofii Platónovou péčí o duši a filosofií dějin. Duše ze sebe může v péči o sebe samu vytvořit pevný útvar, ale pokud o sebe nedbá propadne neurčitosti, neohraničenosti. Duše svým kosmologickým původem náleží k nebi. Jednotlivé duše mají v kosmické duši, která vznikla jako kosmos, svůj původ. Patočka hovoří o tom, že je duše tím, co samo sebe určuje ke svému bytí a také je tím, co rozhoduje o růstu či úpadku bytí.

Abstract: Summary Diploma thesis is dealing with the reflection and definition of philosophy and religion of 20th century thinkers. T. G. Masaryk reflects on religion as a relation of personally lived faith in God. Masaryk dealt with relationship of modern man and religion. He assumed that modern man is not satisfied with old traditional religion, which was obsolete and there was a need for finding new progressive religion, which can be better adopted by the request of modern man. The new religion was according to Masaryk founded on humanity. Emanuel Rádl reflected question of religion through the Christianity, consolation from philosophy and science. Rádl considered religion as a resigned relationship to God and humble state on mind, which is aware of their tasks from the eternal point of view. Rádl requests unity in life, unity of truth, he refused the duality of truth. Philosophy according to Rádl is way of thinking of embattled critical participation on social life. Božena Komárková is dealing with the relation of religion and civil rights. She noticed that if man creates relationship to thing instead of human its necessary to appoint living God, through the figure of Christ revealed that only relation which was designed for man is love. Love is giving back lost humanity to man. Komárková thoroughly dealt with the creation of civil rights and conclude that right of freedom of gospel preaching is beginning of creation of all human rights. Jan Patočka reflects religion and philosophy by Plato?s care for soul and philosophy of history. Soul itself can create solid shape in care about itself but if this care is not precede soul falls into uncertainty, unlimited. Soul by its cosmological origin belongs to heaven. An individual soul originates in cosmological soul, which emerged as a cosmos. Patočka present that soul is what determines itself to its being and it is what arbitrate about rise and fall of being.

Klíčová slova: náboženství, křesťanství, sebevražda, humanita, moderní věda, pravda, lidská práva, evangelium, demokracie, Platón, metafyzika, filosofie dějin

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11550 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Dolejšová, Monika. FILOSOFIE A NÁBOŽENSTVÍ V ČESKÉM MYŠLENÍ (T. G. MASARYK, E. RÁDL, B. KOMÁRKOVÁ, J. PATOČKA) FILOSOFIE A NÁBOŽENSTVÍ V ČESKÉM MYŠLENÍ (T. G. MASARYK, E. RÁDL, B. KOMÁRKOVÁ, J. PATOČKA) . Pardubice, 2010. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:36, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz