Kristýna Vašíčková

Diplomová práce

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrického plánu na vyznačení věcného břemene do KN

Preparing of Survey to Building Documentation and Survey Sketch for Record of the Easement to the Cadastre
Anotace:
Cílem diplomové práce je vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické plánu pro vyznačení věcného břemene k části pozemku při obnově nízkého napětí v Petrovicích u Blanska. Teoretická část se zabývá dokumentací skutečného provedení stavby, geometrickým plánem a věcnými břemeny v obecné rovině. V aplikační části je popsán postup měření a zpracování dat naměřených pro dokumentaci …více
Abstract:
The main goal of this diploma thesis is preparation of the survey to building documentation and survey sketch for record of the easement for land due to the reconstruction of low voltage system in village Petrovice near Blansko. The teoretical part deals in general with survey to building documentation, survey sketch and easements. The practical part describes measurement procedure and data analyzing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Pavel Černota
  • Oponent: Jaroslav Švec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava